info@allegro.hu+36 1 350 2107

Általános szerződési feltételek

2014. július 28.

ALLEGRO KFT.

GYÓGYSZER TERMÉKEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ)

V.1 Érvényes 2014.07.08-tól

1. Általános rendelkezések

Jelen szállítási feltételek az ALLEGRO Kft. (továbbiakban: Szállító) azon ÁNTSZ/OGYI/GYEMSZI engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet partnereivel (továbbiakban: Megrendelő) létesített gyógyszer-nagykereskedelmi üzleti kapcsolatot szabályozzák, amelyekkel külön szerződés vagy megállapodás nincs érvényben.

Szállító a félreértések elkerülése érdekében rögzíti, hogy gyógyszer-nagykereskedelmi értékesítést kizárólag ÁNTSZ engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek részére végez.

A Szállító természetes személyekkel nem létesít kereskedelmi kapcsolatot, gazdasági tevékenysége során nem hoz létre fogyasztói szerződéseket. Szállító felé leadott megrendelés legkisebb mennyisége adott termék/karton, illetve egységcsomag.

2. Árak és ajánlatok

2.1 A Szállító nyomtatott vagy elektronikus árlistájában, weblapján megjelenő árak ÁFA és más adó (pl. jövedéki), valamint szállítási, beüzemelési, telepítési, szerelési és más kezelési költségek nélkül értendőek. A Szállító fenntartja a jogot a kiadott árak megváltoztatására. Az így kiadott árak tájékoztató jellegűek, ajánlat alapját nem képzik.

2.2 A Szállító az írásban kiadott árajánlatokat vagy szerződéses árakat tartja magára nézve kötelezőnek, azok érvényességi idején belül. A Szállító fenntartja a jogot, hogy az ajánlatban vagy a szerződésben rögzített vételárat egyoldalúan módosíthassa, amennyiben a korábbiakban rögzített ajánlati ár a piaci körülmények megváltozására figyelemmel (különösen árfolyamváltozás és alapanyag ár változás) a Szállítóra nézve az adott ügyletben hátrányossá válik.

3. Megrendelés

3.1 A Szállító írásbeli megrendelést fogad el, ez történhet levélben, faxon, e-mailben.

3.2 A Szállító fenntartja a jogot arra nézve, hogy a megrendelést visszautasítsa, illetve a fizetési feltételeket felülbírálja, abban az esetben, ha bárminemű kétsége merül fel a Megrendelő fizetési képességével vagy készségével kapcsolatban. Ebben az esetben a Szállító semmilyen korábbi megállapodást nem tart érvényesnek (pl. szállítási szerződés, árajánlat, fizetési megállapodás).

3.3 A Szállító a megrendeléseket a várható szállítási határidő feltüntetésével írásban visszaigazolja. A visszaigazolás küldése történhet faxon, számítógépes faxon, levélben és e-mailben (csatolt file-ként). A Szállító a visszaigazolás megérkezését, illetve a tudomásulvétel tényét nem ellenőrzi.

3.4 A megrendelés visszaigazoláson szereplő Szállítási határidő a beszállítók teljesítésére tekintettel módosulhat. A Szállító mindent elkövet, hogy a megrendeléseket a visszaigazolt határidőre teljesítse – figyelembe véve a 7.1-es pontban foglaltakat is -, de erre nézve kötbért vagy más anyagi felelőséget nem vállal. A Szállító fenntartja a jogot a határidő előtti, illetve részteljesítésre.

3.5 A Szállító abban az esetben tekint egy megrendelést és egy árajánlatot összetartozónak, ha a Megrendelő a megrendeléskor hivatkozik az árajánlat iktatószámára.

3.6 A Szállító megrendelés visszaigazolásán vagy a szállítási szerződésben kerül rögzítésre a kívánt szállítási módozat és ennek költsége. A szállítási költség alapértelmezetten minden esetben a Megrendelőt terheli, szállítási címenként 1.000 Ft + ÁFA szállítási költséget számítunk fel. 30.000 Ft + ÁFA vételár felett a szállítás díjmentes.

4. A megrendelés teljesítése

4.1 A Szállító mindent elkövet a megrendelések minél hamarabbi, illetve határidőre történő teljesítése érdekében. Ezért fenntartja a jogot arra, hogy egy többtételes megrendelést akár több részletben szállítva és számlázva teljesítsen.

4.2 Szállító a megrendelt árut főszabály szerint a Megrendelő székhelyén, vagy a Megrendelő által megjelölt más helyen köteles átadni, de a megjelölt átvevőhelynek rendelkeznie kell érvényes és releváns ÁNTSZ/OGYI/GYEMSZI engedéllyel.

Amennyiben a felek úgy állapodnak meg, a Szállító az árut a saját telephelyén adja át a Megrendelő részére. Ebben az esetben a mennyiségi és minőségi megvizsgálás helye is a Szállító telephelye. Az áru átadása után a Megrendelő felelőssége a törzskönyvi dokumentációknak megfelelő szállítási/tárolási körülmények biztosítása.

4.3 Minden esetben a Szállító joga meghatározni a szállítási módot. A szállított áru átvételét követően a Megrendelő a mennyiségi ellenőrzést és a minőségi vizsgálatot köteles haladéktalanul, de legkésőbb az áru átvételtől számított 3, illetve 15 napon belül elvégezni, ezen határidőket követően a megrendelt áru vonatkozásában a Megrendelő kifogással nem élhet.

Amennyiben a Megrendelő az átvételkor minőségi vagy mennyiségi hibát észlelt, úgy köteles arról jegyzőkönyvet felvenni, a hibát a Szállítóval a jegyzőkönyv megküldésével – a fentiekben rögzített határidőn belül - közölni és egyben szavatossági igényét megjelölni.

A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:

a vizsgálat időpontját, a vizsgálatot végző személy nevét, a megállapított mennyiségi vagy minőségi hibát, a szállítólevél számát és dátumát, a fuvarlevél számát, a Megrendelőnek a Szállítóval szembeni igényét. A Szállítónak joga van helyszíni szemle tartását kezdeményezni, a jegyzőkönyv kézhezvételét követő 3 napon belül annak érdekében, hogy a felek a jegyzőkönyvben rögzített hiányosságokat közösen is ellenőrizhessék.

Amennyiben a Szállító és a Megrendelő által egyeztetett időpontban helyszíni szemle megtartására sor kerül, akkor annak eredményét, illetve a megállapodást a felek közös jegyzőkönyvben rögzítik, amely jegyzőkönyv csak mindkét fél aláírásával érvényes. Amennyiben a feleknek a megállapított hiányosságok tekintetében megállapodásra nem sikerül jutni, úgy a jogviták rendezésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

4.4 A Szállító nem felelős a termékek bármilyen felhasználásából eredő következményi vagy különleges károkért.

4.5 Amennyiben Megrendelő a leszállított áru átvételét alaptalanul tagadja meg köteles a Szállító teljes kárát és költségét megfizetni, beleértve a Szállító által igénybe vett teljesítési segédek, valamint alvállalkozók díjait és költségeit is.

A Szállító nem felelős továbbá a neki nem felróható okból (vis major, pl.: sztrájk, munkabeszüntetések, hatósági intézkedések, akkor is, ha ezek Szállító beszállítóinál vagy alvállalkozóinál következnek be) bekövetkező késedelemért, illetve ebből eredő bármilyen egyéb kárért.

5. Minőségi megfelelés, jótállás, szavatosság

5.1 A Szállító törekszik arra, hogy a Megrendelőt a lehető legpontosabban tájékoztassa a vásárlandó termék paramétereiről. Ugyanakkor a Szállító csak a konkrét ajánlatkérésnél és a megrendelés visszaigazolása során kiadott termékleírásokban, tájékoztató anyagokban szereplő, illetve a gyártó által megadott és elismert adatok helyességért vállal felelősséget.

5.2 A Szállító, amennyiben a terméken vagy a hozzá adott dokumentációban nincs másképpen meghatározva, a magyar jog szerinti szavatosságra, illetve jótállásra vonatkozó – elsősorban Ptk. - jogszabályokat tekinti irányadónak.

A Szállító a termékeit szigorúan ellenőrzött és garantált forrásokból biztosítja és garantálja, hogy termékei megfelelnek az áru mellé csatolt műbizonylatban feltüntetett paramétereknek.

A Szállító csak abban az esetben vállalja az általa szállított anyag alkalmasságát, valamilyen az általános felhasználási igényeken túlmutató cél vonatkozásában, ha erről előzetesen a Vevővel írásban megállapodott. Az egyedi, speciális igényeket a Vevőnek előre és írásban kell jeleznie.

6. Kárveszély átszállása

Az áru tekintetében fennálló kárveszély az árunak a Megrendelő részére történő átadásával száll át a Megrendelőre függetlenül attól, hogy az átadásra a Megrendelő telephelyén vagy az általa megjelölt más helyen, vagy a Szállító telephelyén kerül sor.

A félreértések elkerülése érdekében, fuvarozó igénybe vétele esetén a kárveszély az árunak a fuvarozó által a Megrendelő részére törtnő átadásával száll át, kivéve ha a fuvarozót a Megrendelő bízta meg.

7. Számlázás és fizetési mód, késedelem

7.1 A számlázás, külön megállapodás hiányában, szállítólevelenként történik. Vevő az első három megrendelése esetén – eltérő megállapodás hiányában - köteles a Megrendelt áru ellenértékét előre, a szállítást megelőzően teljesíteni. Szállító a Megrendelésről kiállított számla ellenértékének teljesítését követően köteles az árut leszállítani.

7.2. A Szállító a számla első példányát – a szállítási módtól függően – a 7.1-es pontban foglaltaknak megfelelően az Áru átvételét követően állítja ki és küldi meg a Megrendelő részére.

7.3 A számla fizetési módja megegyezik a megrendelés visszaigazolásán feltüntetettel. Átutalásos fizetési módnál, külön megállapodás hiányában, az alapértelmezett fizetési határidő 8 banki nap. A Vevő minden esetben köteles határidőben teljesíteni.

A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdéses szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni. A késedelmi kamat a vonatkozó számla esedékessége és az ellenértékének a Szállító számláján való jóváírás dátuma között eltelt naptári napokra számítandó.

Szállító a késedelmi kamatról és a Ptk. 6:155. § (2) bekezdése szerinti összegű behajtási költségátalányról külön számlát állít ki, melyet a Vevő a kézhezvételtől számított 8 banki napon belül köteles teljesíteni.

A Megrendelő késedelme esetén a Szállítónak jogában áll a tartozás és a késedelmi kamat peresítése, illetve a folyamatban lévő megrendelések, szállítási szerződések felfüggesztése vagy azonnali hatályú felmondása.

7.4 A számla teljes kiegyenlítéséig – a 7.1-es pont figyelembe vételével azonos Vevő esetén a negyedik vásárlástól - a Szállító a tulajdonjogot fenntartja az átadott áru felett. Fizetési késedelem fennállása esetén a Szállítónak jogában áll az árut visszaszállítani és tulajdonjogi igényeinek biztosítása érdekében birtokvédelmet kérni. Az Megrendelő köteles biztosítani, hogy a Szállító a visszaszállítást le tudja bonyolítani és hozzáférhessen a visszaszállítandó áruhoz, ekörben a Megrendelő birtokvédelmi igénnyel nem élhet. Az áru visszaszállításának a költsége a Megrendelőt terheli.

8. Értesítések

A szerződő Felek közti bármely, a jogviszonnyal kapcsolatos értesítést írásban (ajánlott levél, telefax, e-mail) kell megküldeni.

Az értesítés a kézbesítés időpontjától vagy az értesítésben megjelölt időponttól tekinthető közöltnek (amelyik később következik be).

Az értesítési címeket a szállítási szerződés/megrendelés tartalmazza. Külön megállapodás hiányában az értesítési címnek a Fél szállítási szerződésben/megrendelésben megjelölt székhelyét kell tekinteni. Ezen címre megküldött értesítést, az abban foglaltakat joghatályosnak kell tekinteni akkor is, ha a Fél azt megváltoztatja, illetve e címen nem tartózkodik és erről a másik Felet nem értesíti.

Az írásos értesítést - ellenkező bizonyításig - az alábbi időpontokban kell teljesítettnek tekinteni:

tértivevényes postai küldemény esetén, illetőleg személyes kézbesítés esetén az átvétel időpontjában, ajánlott postai küldemény esetén a feladási postabélyegzőtől számított ötödik napon, fax útján történő továbbítás esetén a visszaigazolt időpontban, e-mailben történő továbbítás, és ennek a címzett általi visszaigazolása esetén a visszaigazolás napján. Visszaigazolás hiányában az e-mailben történt értesítés nem tekinthető joghatályosnak.

9. Jogviták rendezése

Megrendelő és Szállító kötelesek törekedni a Szállítási szerződésből fakadó vitás kérdéseik békés úton való rendezésére.

Ennek eredménytelensége esetén a Szállítási szerződésből fakadó vagy azzal összefüggő vitás kérdések rendezésére felek elfogadják a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. III. törvény szerinti bíróság hatáskörét és illetékességét.

A Szállítási szerződésre és a Felek jogvitájára a magyar jog az irányadó.

10. ÁSZF alkalmazása

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Szállító és a Megrendelő jogviszonyának a részét képezi, így a közöttük létrejött jogviszonyra minden esetben – kivéve ha a felek írásbeli megállapodással eltérnek attól - alkalmazandó.

Amennyiben a Szállító és a Megrendelő között külön szerződés nem jön létre, hanem a Megrendelő az árut az erre alkalmazott megrendelő minta dokumentum megküldésével rendeli meg a Szállítótól, úgy a megrendelő minta és a jelen ÁSZF együttesen alkalmazandó. Ebben az esetben a jelen ÁSZF-ben a Szállítási szerződére vonatkozó rendelkezéseket a megrendelő minta dokumentumra értelemszerűen alkalmazni kell.

Az ÁSZF általános jelleggel vonatkozik az egyedi szállítási szerződések azon részeire is, amelyek nem térnek el az ÁSZF rendelkezéseitől.

11. Mellékhatás bejelentés

Az Allegro Kft. által forgalmazott gyógyszer termékek esetén, a felhasználó tudomásra jutott mellékhatásokat az Allegro Kft. felé haladéktalanul jelezni kell a mellekhatas@allegro.hu e-mail címre.

12. Záró rendelkezések

12.1 Üzleti titok a jelen szerződéshez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelyek titokban maradásához a Szállítónak méltányolható érdeke fűződik. Megrendelő köteles az általa megismert, a Szállító működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot és minden egyéb bizalmas információt teljes körűen, mindenkor megőrzi és ennek érdekében köteles a szükséges intézkedéseket megtenni valamennyi érintett munkavállalója, valamint a feladat elvégzésébe bevont személyek vonatkozásában is.

12.2 A jelen szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

12.3 A jelen szállítási feltételeket a Szállító minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja. Az aktuális általános szállítási feltételek közzététele a Szállító honlapján – www.allegro.hu - folyamatos jelleggel biztosított.

Érvényes: 2014. július 28-tól

Minden jog fenntartva 2022