Ajánlatkérés

Általános szerződési feltételek

2022. december 19.

ALLEGRO KFT. ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉKEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Érvényes 2022.12.20-tól

1. Általános rendelkezések

Jelen szállítási feltételek az ALLEGRO Kft. (1045 Budapest, Berlini utca 47-49., cégjegyzékszám: 01-09-167930 - továbbiakban: Szállító) azon gazdálkodó szervezet partnereivel (továbbiakban: Megrendelő – külön-külön Fél, együtt Felek) létesített nagykereskedelmi üzleti kapcsolatait szabályozzák, amelyekkel külön szerződés vagy megállapodás nincs érvényben. Az ALLEGRO Kft. által végzett gyógyszernagykereskedelmi tevékenységet külön Általános Szerződési Feltételek szabályozzák.

A Szállító természetes személyekkel nem létesít kereskedelmi kapcsolatot, gazdasági tevékenysége során nem hoz létre fogyasztói szerződéseket. Szállító felé leadott megrendelés legkisebb mennyisége adott termék/karton, illetve egységcsomag.

2. Árak és ajánlatok

2.1 A Szállító nyomtatott vagy elektronikus árlistájában megjelenő árak ÁFA és más adó (pl. jövedéki), valamint szállítási, beüzemelési, telepítési, szerelési és más kezelési költségek nélkül értendőek. A Szállító fenntartja a jogot a kiadott árak megváltoztatására. Az így kiadott árak tájékoztató jellegűek, ajánlat alapját nem képzik.

2.2 A Szállító az írásban kiadott árajánlatokat vagy szerződéses árakat tartja magára nézve kötelezőnek, azok érvényességi idején belül. A Szállító fenntartja a jogot, hogy az ajánlatban vagy a szerződésben rögzített vételárat egyoldalúan módosíthassa, amennyiben a korábbiakban rögzített ajánlati ár a piaci körülmények megváltozására figyelemmel (különösen árfolyamváltozás és alapanyag árváltozás) a Szállítóra nézve az adott ügyletben hátrányossá válik.

3. Megrendelés

3.1 A Szállító írásbeli megrendelést fogad el, ez történhet levélben, faxon, e-mailben. 3.2 A Szállító fenntartja a jogot arra nézve, hogy a megrendelést visszautasítsa, illetve a fizetési feltételeket felülbírálja abban az esetben, ha bárminemű kétsége merül fel a Megrendelő fizetési képességével vagy készségével kapcsolatban. Ebben az esetben a Szállító semmilyen korábbi megállapodást nem tart érvényesnek (pl. szállítási szerződés, árajánlat, fizetési megállapodás).

3.3 A Szállító a megrendeléseket a várható szállítási határidő feltüntetésével írásban visszaigazolja. A visszaigazolás küldése történhet faxon, számítógépes faxon, levélben és e-mailben (csatolt file-ként). A Szállító a visszaigazolás megérkezését, illetve a tudomásulvétel tényét nem ellenőrzi.

3.4 A megrendelés visszaigazoláson szereplő szállítási határidő a beszállítók teljesítésére tekintettel módosulhat. A Szállító mindent elkövet, hogy a megrendeléseket a visszaigazolt határidőre teljesítse – figyelembe véve a 7.1-es pontban foglaltakat is -, de erre nézve kötbért vagy más anyagi felelőséget nem vállal. A Szállító fenntartja a jogot a határidő előtti, illetve részteljesítésre.

3.5 A Szállító abban az esetben tekint egy megrendelést és egy árajánlatot összetartozónak, ha a Megrendelő a megrendeléskor hivatkozik az árajánlat iktatószámára.

3.6 A Szállító megrendelés visszaigazolásán vagy a szállítási szerződésben kerül rögzítésre a kívánt szállítási módozat és ennek költsége. A szállítási költség alapértelmezetten minden esetben a Megrendelőt terheli, szállítási címenként 2.200,- Ft + ÁFA szállítási költséget számítunk fel. 50 000 Ft + ÁFA vételár felett a szállítás díjmentes.

4. A megrendelés teljesítése

4.1 A Szállító mindent elkövet a megrendelések minél előbbi, illetve határidőre történő teljesítése érdekében. Ezért fenntartja a jogot arra, hogy egy többtételes megrendelést akár több részletben szállítva és számlázva teljesítsen.

4.2 Szállító a megrendelt árut főszabály szerint a Megrendelő székhelyén, vagy a Megrendelő által megjelölt más helyen köteles átadni. Amennyiben a felek úgy állapodnak meg, a Szállító az árut a saját telephelyén adja át a Megrendelő részére. Ebben az esetben a mennyiségi és minőségi megvizsgálás helye is a Szállító telephelye. Az áru átadása után a Megrendelő felelőssége a dokumentációknak (pl. a termék címkéjén feltűntetett információnak) megfelelő szállítási/tárolási körülmények biztosítása.

4.3 Minden esetben a Szállító joga meghatározni a szállítási módot. A szállított áru átvételét követően a Megrendelő köteles a mennyiségi ellenőrzést az áru átvételekor, a minőségi vizsgálatot haladéktalanul, de legkésőbb az áru átvételtől számított 8 napon belül elvégezni, ezen határidőket követően a megrendelt áru vonatkozásában a Megrendelő kifogással nem élhet. Amennyiben a Megrendelő az átvételkor minőségi vagy mennyiségi hibát észlelt, úgy köteles arról jegyzőkönyvet felvenni, a hibát a Szállítóval a jegyzőkönyv megküldésével – a fentiekben rögzített határidőn belül - közölni és egyben szavatossági igényét megjelölni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: a vizsgálat időpontját, a vizsgálatot végző személy nevét, a megállapított mennyiségi vagy minőségi hibát, a szállítólevél számát és dátumát, a fuvarlevél számát, a Megrendelőnek a Szállítóval szembeni igényét. A Szállítónak joga van helyszíni szemle tartását kezdeményezni, a jegyzőkönyv kézhezvételét követő 3 napon belül annak érdekében, hogy a felek a jegyzőkönyvben rögzített hiányosságokat közösen is ellenőrizhessék. Amennyiben a Szállító és a Megrendelő által egyeztetett időpontban helyszíni szemle megtartására sor kerül, akkor annak eredményét, illetve a megállapodást a felek közös jegyzőkönyvben rögzítik, amely jegyzőkönyv csak mindkét fél aláírásával érvényes. Amennyiben a feleknek a megállapított hiányosságok tekintetében megállapodásra nem sikerül jutni, úgy a jogviták rendezésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

4.4 A Szállító nem felelős a termékek bármilyen felhasználásából eredő következményi vagy különleges károkért.

4.5 Amennyiben Megrendelő a leszállított áru átvételét alaptalanul tagadja meg, köteles a Szállító teljes kárát és költségét megfizetni, beleértve a Szállító által igénybe vett teljesítési segédek, valamint alvállalkozók díjait és költségeit is. A Szállító nem felelős továbbá a neki nem felróható okból (vis major, pl.: sztrájk, munkabeszüntetések, hatósági intézkedések, akkor is, ha ezek Szállító beszállítóinál vagy alvállalkozóinál következnek be) bekövetkező késedelemért, illetve ebből eredő bármilyen egyéb kárért.

5. Minőségi megfelelés, jótállás, szavatosság

5.1 A Szállító törekszik arra, hogy a Megrendelőt a lehető legpontosabban tájékoztassa a vásárlandó termék paramétereiről. Ugyanakkor a Szállító csak a konkrét ajánlatkérésnél és a megrendelés visszaigazolása során kiadott termékleírásokban, tájékoztató anyagokban szereplő, illetve a gyártó által megadott és elismert adatok helyességéért vállal felelősséget.

5.2 A Szállító, amennyiben a terméken vagy a hozzá adott dokumentációban nincs másképpen meghatározva, a magyar jog szerinti szavatosságra, illetve jótállásra vonatkozó – elsősorban Ptk. - jogszabályokat tekinti irányadónak. A Szállító a termékeit szigorúan ellenőrzött és garantált forrásokból biztosítja és garantálja, hogy termékei megfelelnek az áru mellé csatolt műbizonylatban feltüntetett paramétereknek. A Szállító csak abban az esetben vállalja az általa szállított anyag alkalmasságát, valamilyen az általános felhasználási igényeken túlmutató cél vonatkozásában, ha erről előzetesen a Megrendelővel írásban megállapodott. Az egyedi, speciális igényeket a Megrendelőnek előre és írásban kell jeleznie.

6. Kárveszély átszállása

Az áru tekintetében fennálló kárveszély az árunak a Megrendelő részére történő átadásával száll át a Megrendelőre függetlenül attól, hogy az átadásra a Megrendelő telephelyén vagy az általa megjelölt más helyen, vagy a Szállító telephelyén kerül sor. A félreértések elkerülése érdekében, fuvarozó igénybevétele esetén a kárveszély az árunak a fuvarozó által a Megrendelő részére törtnő átadásával száll át, kivéve, ha a fuvarozót a Megrendelő bízta meg.

7. Számlázás és fizetési mód, késedelem

7.1 A számlázás, külön megállapodás hiányában, szállítólevelenként történik. Megrendelő az első három megrendelése esetén – eltérő megállapodás hiányában - köteles a Megrendelt áru ellenértékét előre, a szállítást megelőzően teljesíteni. Szállító a Megrendelésről kiállított számla ellenértékének teljesítését követően köteles az árut leszállítani.

7.2. A Szállító a számla első példányát – a szállítási módtól függően – a 7.1-es pontban foglaltaknak megfelelően az Áru átvételét követően állítja ki és küldi meg a Megrendelő részére.

7.3 A számla fizetési módja megegyezik a megrendelés visszaigazolásán feltüntetettel. Átutalásos fizetési módnál, külön megállapodás hiányában, az alapértelmezett fizetési határidő 8 banki nap. A Megrendelő minden esetben köteles határidőben teljesíteni. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni. A késedelmi kamat a vonatkozó számla esedékessége és az ellenértékének a Szállító számláján való jóváírás dátuma között eltelt naptári napokra számítandó. Szállító a késedelmi kamatról és a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti összegű behajtási költségátalányról külön számlát állít ki, melyet a Megrendelő a kézhezvételtől számított 8 banki napon belül köteles teljesíteni. A Megrendelő késedelme esetén a Szállítónak jogában áll a tartozás és a késedelmi kamat peresítése, illetve a folyamatban lévő megrendelések, szállítási szerződések felfüggesztése vagy azonnali hatályú felmondása.

7.4 A számla teljes kiegyenlítéséig – a 7.1-es pont figyelembevételével azonos Megrendelő esetén a negyedik vásárlástól - a Szállító a tulajdonjogot fenntartja az átadott áru felett. Fizetési késedelem fennállása esetén a Szállítónak jogában áll az árut visszaszállítani és tulajdonjogi igényeinek biztosítása érdekében birtokvédelmet kérni. Az Megrendelő köteles biztosítani, hogy a Szállító a visszaszállítást le tudja bonyolítani és hozzáférhessen a visszaszállítandó áruhoz, e körben a Megrendelő birtokvédelmi igénnyel nem élhet. Az áru visszaszállításának a költsége a Megrendelőt terheli.

8. Értesítések

A szerződő Felek közti bármely, a jogviszonnyal kapcsolatos értesítést írásban (ajánlott levél, telefax, e-mail) kell megküldeni. Az értesítés a kézbesítés időpontjától vagy az értesítésben megjelölt időponttól tekinthető közöltnek (amelyik később következik be). Az értesítési címeket a megrendelés/megrendelés visszaigazolás tartalmazza. Külön megállapodás hiányában az értesítési címnek a Felek megrendelésben/megrendelés visszaigazolásban megjelölt székhelyét kell tekinteni. Ezen címre megküldött értesítést, az abban foglaltakat joghatályosnak kell tekinteni akkor is, ha a Fél azt megváltoztatja, illetve e címen nem tartózkodik és erről a másik Felet nem értesíti. Az írásos értesítést - ellenkező bizonyításig - az alábbi időpontokban kell teljesítettnek tekinteni: tértivevényes postai küldemény esetén, illetőleg személyes kézbesítés esetén az átvétel időpontjában, ajánlott postai küldemény esetén a feladási postabélyegzőtől számított ötödik napon, fax útján történő továbbítás esetén a visszaigazolt időpontban, e-mailben történő továbbítás, és ennek a címzett általi visszaigazolása esetén a visszaigazolás napján. Visszaigazolás hiányában az e-mailben történt értesítés nem tekinthető joghatályosnak.

9. Jogviták rendezése

Megrendelő és Szállító kötelesek törekedni a Szállítási szerződésből fakadó vitás kérdéseik békés úton való rendezésére. Ennek eredménytelensége esetén a Szállítási szerződésből fakadó vagy azzal összefüggő vitás kérdések rendezésére felek elfogadják a Polgári Perrendtartásról szóló 2016.évi CXXX. törvény szerinti bíróság hatáskörét és illetékességét. A Szállítási szerződésre és a Felek jogvitájára a magyar jog az irányadó.

10. ÁSZF alkalmazása

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Szállító és a Megrendelő jogviszonyának a részét képezik, így a közöttük létrejött jogviszonyra minden esetben – kivéve, ha a felek írásbeli megállapodással eltérnek attól - alkalmazandó. Amennyiben a Szállító és a Megrendelő között külön szerződés nem jön létre, jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a Megrendelésben és annak visszaigazolásában nem szabályozott kérdésekre.

11. Mellékhatás bejelentés

Az Allegro Kft. által forgalmazott termékek esetén, a felhasználó tudomásra jutott mellékhatásokat az Allegro Kft. felé haladéktalanul jelezni kell a mellekhatas@allegro.hu e-mail címre.

12. Záró rendelkezések

12.1 Üzleti titok a jelen általános szerződési feltételek alapján létrejövő szerződéshez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelyek titokban maradásához a Szállítónak méltányolható érdeke fűződik. Megrendelő köteles az általa megismert, a Szállító működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot és minden egyéb bizalmas információt teljeskörűen mindenkor megőrizni és ennek érdekében köteles a szükséges intézkedéseket megtenni valamennyi érintett munkavállalója, valamint a feladat elvégzésébe bevont személyek vonatkozásában is. 12.2 A jelen szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

12.3 A jelen szállítási feltételeket a Szállító minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja. Az aktuális általános szállítási feltételek közzététele a Szállító honlapján – www.allegro.hu - folyamatos jelleggel biztosított.

Érvényes: 2022. december 20-tól

Minden jog fenntartva 2024

A weboldalt a Livestudio csapata készítette.